31

/31

Pa­žnja, Cha­te­au La­Fa­ke!

No­vi iz­gled svet­ske vin­ske ma­pe   Mla­di ki­ne­ski le­kar iz Hongkon­ga, ko­ji ća­ska sa mnom pre­ko Fa­ce­bo­o­ka o stil­skim raz­li­ka­ma ne­mač­kog ri­zlin­ga. Ru­ski bi­zni­smen, ko­ji na­ru­ču­je ne­ko­li­ko bor­do­ških pre­mi­er cru vi­na za žur­ku u Mo­skvi. I in­dij­ski ko­le­ga ko­ji mi sav po­no­san e-po­štom ša­lje pr­ve fo­to­gra­fi­je svo­je ber­be so­vi­njon bla­na. […]

Broj:
2012-02-06T13:30:45+00:00 decembar 22nd, 2011|Categories: Vinske priče|Tags: , , |0 Comments

Cile Marinković

Život u jarkim tonovima Beogradski SUP je pedesetih godina pratio nekog motociklistu koji je stalno izazivao sudare i nesreće, ali ga je iz nekog razloga narodna milicija izvlačila iz nevolja. Onda se jednog dana napio, povezao devojku u prikolici motocikla i sumanutom brzinom izleteo sa Severnog bulevara u polje. Devojka je bila na mestu mrtva. U [...]

2011-12-24T09:49:51+00:00 oktobar 31st, 2011|Categories: Intervju|Tags: , , |8 Comments

Malvazija Pilato

Na­ziv Vi­na: Mal­va­zi­ja Pi­la­to Ber­ba: 2010 Sor­ta: Istar­ska Mal­va­zi­ja Pro­iz­vo­đač: Pi­la­to Oblast: Za­pad­na Istra Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 12,5%   Vi­no ima in­ten­ziv­nu sla­ma­sto­žu­tu bo­ju sa sve­tlo­zlat­nim to­no­vi­ma na obo­du i do­bre je bi­stri­ne. Na no­su su iz­ra­že­ne aro­me be­log vo­ća ko­je se le­po sla­žu sa trav­na­tim aro­ma­ma. Na nep­ci­ma je voć­nog ka­rak­te­ra, sve­že i pu­nog te­la, dok [...]

2011-11-01T07:52:03+00:00 oktobar 31st, 2011|Categories: WS preporuka|0 Comments

Inkognito

Na­ziv Vi­na: In­kog­ni­to Ber­ba: 2009 Sor­ta: Rajn­ski Ri­zling Pro­iz­vo­đač: Mač­kov Po­drum Oblast: Iri­ško Vi­no­gor­je, Sr­bi­ja Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 12,5%   vi­na, ko­ja su za krat­ko vre­me pri­do­bi­la na­klo­nost pu­bli­ke ši­rom Sr­bi­je. Vi­no je sve­tlo­žu­te bo­je sa zlat­nim to­no­vi­ma na obo­du, do­bre je bi­stri­ne i od­sja­ja. Aro­me su pre­po­zna­tlji­ve i ka­rak­te­ri­stič­ne za rajn­ski ri­zling, a do­mi­ni­ra­ju no­te ja­bu­ke, [...]

2011-10-31T23:07:26+00:00 oktobar 31st, 2011|Categories: WS preporuka|0 Comments

Quet Pinot Blanc

Na­ziv Vi­na: Qu­et Pi­not Blanc Ber­ba: 2009 Sor­ta: Pi­not Blanc Pro­iz­vo­đač: Fru­ško­gor­ski Vi­no­gra­di Oblast: Fru­ška Go­ra, Sr­bi­ja Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 14%   Vi­no ima iz­ra­zi­tu du­bo­ku žu­tu bo­ju sa zlat­nim to­no­vi­ma na obo­du, od­lič­ne je bi­stri­ne i do­bre re­flek­si­je. Na no­su se is­ti­ču aro­me cvet­nog ka­rak­te­ra, sa pri­jat­nim na­go­ve­šta­jem be­log vo­ća i vi­no­gra­dar­ske bre­skve. U usti­ma su [...]

2011-10-31T23:05:51+00:00 oktobar 31st, 2011|Categories: WS preporuka|0 Comments

Cordella – Brunello Di Montalcino

Na­ziv Vi­na: Cor­del­la - Bru­nel­lo Di Mon­tal­ci­no Ber­ba: 2006 Sor­ta: San­gi­o­ve­se Gros­so Pro­iz­vo­đač: Cor­del­la Mad­da­le­na Tor­re­ni­e­ri Oblast: To­sca­na, Ita­li­ja Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 14%   Vi­no je du­bo­ke cr­ve­ne bo­je, a na mi­ri­su su pre­po­zna­tlji­ve aro­me cr­ne ku­pi­ne, ko­ja je do­mi­nant­na, za­tim du­va­na i pe­ču­ra­ka. Na nep­ci­ma vi­no oda­je mno­štvo fi­nih aro­ma vo­ća, ko­je su do­bro iz­ba­lan­si­ra­ne sa [...]

2011-10-31T23:04:40+00:00 oktobar 31st, 2011|Categories: WS preporuka|0 Comments

Cesari Bosan Ripasso

Na­ziv Vi­na: Ce­sa­ri Bo­san Ri­pas­so Ber­ba: 2007 Sor­ta: Cor­vi­na Ve­ro­ne­se 80%, Ron­di­nel­la 20% Pro­iz­vo­đač: Ce­sa­ri Ge­rar­do S. R. L Oblast: Ve­ne­to, Ita­li­ja Sa­dr­žaj Al­ko­ho­la: 14% Vi­no ima in­ten­ziv­nu lju­bi­ča­sto­cr­ve­nu bo­ju. Na no­su se ose­ća voć­nost sa do­mi­nant­nom no­tom tre­šnje, ko­ja je fi­no ukom­po­no­va­na sa na­go­ve­šta­ji­ma du­va­na, ka­ka­oa i va­ni­le. Na nep­ci­ma ga ta­ko­đe od­li­ku­je voć­nost, me­ka­nog [...]

2011-10-31T23:02:52+00:00 oktobar 31st, 2011|Categories: WS preporuka|0 Comments

Marija Kilibarda

Jednu od najlepših voditeljki na malim ekranima, Mariju Kilibardu gledamo u novoj sezoni emisije Žene. „Istina je da u prvoj sezoni nije bilo tabu tema, ali verujte mi, tek planiramo da iznenadimo gledaoce. Prilazeći temama pre svega kao žene, a ne kao klasične voditeljke, bavićemo se onim pričama koje svi traže, a niko ih medijski ne [...]

2011-12-24T09:50:32+00:00 oktobar 31st, 2011|Categories: Moj Izbor|Tags: , |1 Comment

Šta sve možeš na Elbi za sedam dana

Iako se Napoleon nije tamo dobro proveo, Elba danas nudi zagarantovano dobar provod. Ovo prelepo italijansko ostrvo preporučujemo ljubiteljima Toskane, jer Elba je poznata i kao „Toskana na moru“. Ostrvo Elba nalazi se na svega desetak kilometara od kopna, negde na granici između Tirenskog i Ligurijskog mora. Za putovanje kolima najbrži put je od luke Piombino, [...]

2011-12-24T09:50:46+00:00 oktobar 31st, 2011|Categories: Putopis|1 Comment

BMW serije 6 coupé

Koncept novog BMW-a serije 6 coupé je bez premca u premium segmentu, jer kombinuje dinamiku sportskog automobila 2+2 sedišta sa izuzetno udobnom vožnjom. Dužina karoserije i međuosovinsko rastojanje je 75 milimetara duže nego kod prethodnog modela (promovisanog 2003. godine), što povećava komfor za putnike na zadnjim sedištima, a ekstremno sportski izgled dobija zahvaljujući 39-milimetarskom povećanju širine [...]

2011-12-24T09:50:58+00:00 oktobar 31st, 2011|Categories: Automobili|Tags: , |1 Comment
Load More Posts